Regulamin serwisu internetowego Polska Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.

 1. Definicje
  1. Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia oznaczają:
   1. BOK
    dział obsługi Klienta drogą korespondencyjną lub telefoniczną czynny w Dni robocze,
   2. Dostęp
    każdorazowa czynność Użytkownika polegająca na logowaniu i uzyskaniu dostępu do eBOK-PGU po podaniu prawidłowego dla danego Konta Loginu i Hasła i po skutecznej weryfikacji identyfikacji i uwierzytelnienia się Użytkownika oraz jeżeli to wymagane - spełnieniu innych wymogów,
   3. Dzień roboczy
    dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy,
   4. PGU
    Polska Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000483991, NIP: 524-27-62-464 , REGON 146953698, (adresy do doręczeń i kontaktu: Polska Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa z dopiskiem "Dane Osobowe"; telefon BOK : nr 22 614 21 92, adres elektroniczny: e-bok@pgu.net.pl)
   5. eBOK-PGU
    serwis internetowy PGU umożliwiający Rejestrację i przeznaczony do świadczenia Usług – z Dostępem dla Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej na stronie internetowej pod adresem www.ebok.pgu.net.pl,
   6. Hasło
    ciąg znaków konieczny do uwierzytelnienia Użytkownika w eBOK-PGU dla celów Rejestracji lub Dostępu; składa się ze znaków: a) numerycznych - numer PESEL (Konsumenci) lub NIP (pozostali Klienci) albo b) numerycznych lub alfanumerycznych ustalanych samodzielnie przez Klienta - w razie braku PESEL/NIP lub decyzji Klienta o wyborze Hasła w wariancie z pkt I.6.b)
   7. Klient
    pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która jest stroną Umowy (w tym również Konsument),
   8. Konsument
    pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która jest stroną Umowy,
   9. Konto
    podstrona eBOK-PGU zabezpieczona Loginem i Hasłem za pomocą, której Użytkownik uzyskuje Dostęp,
   10. Login
    ciąg znaków numerycznych lub alfanumerycznych w postaci numeru Klienta ustalonego w Umowie, konieczny do identyfikacji Użytkownika w eBOK-PGU dla celów Rejestracji lub uzyskania Dostępu,
   11. Polityka prywatności
    odrębny dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów/Użytkowników, opublikowany w eBOK-PGU na podstronie do Rejestracji i Koncie,
   12. Regulamin
    niniejszy regulamin ustalany przez PGU, stanowiący integralną cześć Umowy o świadczenie Usług,
   13. Rejestracja
    jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta poprzez: a) wprowadzenie Loginu (numer Klienta) i Hasła (w postaci numeru PESEL - Konsumenci lub NIP - pozostali Klienci) na podstronie eBOK-PGU służącej do zarejestrowania się, i b) podanie adresu elektronicznego Klienta do logowania i kontaktu oraz wybranie i zatwierdzenie rodzaju i treści wykorzystywanego przez Użytkownika Hasła z wykorzystaniem udostępnionego w eBOK-PGU formularza z danymi Klienta podanymi przy zawieraniu Umowy, i c) zaakceptowanie Regulaminu poprzez kliknięcie w odpowiednie pole, co jest równoznaczne z włączeniem go do treści Umowy o świadczenie Usług, i d) oświadczenie, o zapoznaniu się z Polityka prywatności poprzez kliknięcie w odpowiednie pole;
   14. Umowa
    odrębna umowa, której przedmiotem jest świadczenie przez PGU na rzecz Klienta usług (innych niż Usługi) i/lub przeniesienie własności rzeczy z oferty PGU,
   15. Umowa o świadczenie Usług
    umowa zawarta pomiędzy PGU i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie Usług,
   16. Usługi
    usługi działu obsługi Klienta świadczone przez PGU Użytkownikowi drogą elektroniczną (na odległość) w eBOK-PGU w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie,
   17. Użytkownik
    Klient działający osobiście lub przez reprezentanta, który dokonał skutecznej Rejestracji, uzyskał Dostęp i żąda świadczenia Usług.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa rodzaje i zakres oraz warunki świadczenia przez PGU Usług eBOK-PGU.
  2. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do usług świadczonych drogą elektroniczną po przekierowaniu z eBOK-PGU do:
   1. innych serwisów internetowych PGU,
   2. serwisów internetowych, których dostawcą jest osoba trzecia
  3. W przypadkach określonych w pkt.II, ppkt.2.B. obowiązują regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną są określane odrębnie takich innych serwisów PGU lub przez osoby trzecie.
 3. Rodzaje i zakres świadczonych Usług
  1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, PGU świadczy następujące Usługi:
   1. uzyskiwania Dostępu (w przypadku zmiany rodzaju Hasła po uprzednim dokonaniu samodzielnie przez Klienta/Użytkownika zmiany rodzaju i ustanowieniu nowego Hasła i wprowadzeniu go do eBOK-PGU),
   2. zarządzania danymi i Kontem przez Użytkownika – weryfikacja, poprawianie, aktualizowanie lub inne zmiany, usuwanie danych lub ustawień Konta, a także udzielanie i cofanie odrębnych zgód na ich przetwarzanie lub wykonywanie innych czynności,
   3. sprawdzania przez Użytkownika rozliczeń i płatności wynikających z Umowy (sprawdzanie wysokości naliczonej prowizji z bieżącego miesiąca, podgląd listy i obrazów poszczególnych wystawionych z tytułu Umowy faktur VAT, sprawdzenie terminów, tytułów i kwot należności oraz wyciągu i salda płatności z tytułu Umowy), a także podglądu obrazu, pobrania i wydruku oryginałów e-faktur VAT wystawionych z tytułu Umowy,
   4. komunikacji drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem i eBOK-PGU w związku ze świadczeniem Usług na podstronie „Kontakt” (w tym zwrotnej), w szczególności zgłaszania zapytań, wniosków, opinii, uwag, problemów, naruszeń oraz odpowiedzi na nie, w tym składania reklamacji lub odpowiedzi na reklamacje oraz innych oświadczeń wiedzy i/lub woli,
   5. przekierowania na inne serwisy PGU w celu zamawiania przez Użytkownika świadczenia usług i/lub przeniesienia własności rzeczy z oferty PGU na warunkach i zasadach tam określonych.
  2. PGU zastrzega, że:
   1. niezbędna dla świadczenia Usług wymiana danych pomiędzy eBOK-PGU, a innymi systemami informatycznymi PGU następuje nie częściej niż raz na 48 godzin i tylko w Dniach roboczych.
   2. Wszystkie dane jakie w ramach Usług wprowadza do eBOK-PGU Użytkownik oraz jakie udostępnia mu eBOK-PGU (także przy Rejestracji) są przetwarzane z opóźnieniem wynikającym z powyższej częstotliwości wymiany danych,
   3. Usługi, o których mowa w pkt III.1.D i E obejmują udostępnianie danych tylko za okres ustalony przez PGU i podany do wiadomości Użytkownika w eBOK-PGU, nie krótszy jednak niż rok i nie dłuższy niż pięć lat - poprzedzających dzień uzyskania każdorazowego Dostępu, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w pkt. III.2.A) i mogą w pełni nie odzwierciedlać stanu faktycznego i prawnego na dzień uzyskania każdorazowego Dostępu (chyba że w eBOK-PGU określono datę, w jakiej dane są aktualne), a dane finansowe podawane są w złotych polskich, w kwotach netto i brutto (z podatkami),
   4. Usługi nie stanowią propozycji zawarcia Umowy (w szczególności drogą ofert, zaproszeń do zawarcia Umowy lub składania ofert, aukcji lub przetargu).
 4. Warunki świadczenia Usług
  1. PGU zobowiązuje się w ramach Umowy do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Usługi są świadczone tylko dla Klientów, którzy stali się Użytkownikami.
  2. Korzystanie z eBOK-PGU i/lub Usług jest możliwe z komputera z dostępem do Internetu i zainstalowanym oprogramowaniem Adobe Acrobat Reader (korzystanie z innego oprogramowania może powodować nieprawidłowe wyświetlanie dokumentów z formacie .pdf), przy rozdzielczości strony od 1024 px, z przeglądarek internetowych (z włączona obsługą JavaScript): Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 15.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 lub nowszej, Chrome w wersji 20 lub nowszej, Opera w wersji co najmniej 12.15 lub nowszej. Wyłączenie obsługi ActiveX lub appletów, języka JavaScript i Cookies, ramek i stylów CSS, okien wyskakujących (pop-up windows), cookies umożliwia korzystanie z eBOK-PGU i/lub Usług, ale może powodować ograniczenie niektórych ich funkcjonalności.
  3. Dostęp do eBOK-PGU jest możliwy przez czas 7 dni w tygodniu 24/h na dobę z zastrzeżeniem następujących parametrów:
   1. Dostępność eBOK-PGU – do 95% czasu w ujęciu miesiąca kalendarzowego, bez uwzględniania czasu występowania awarii krytycznych i czasu ich usunięcia oraz przy maksymalnej przerwie w funkcjonowaniu eBOK-PGU w Dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00 do 20 min. dziennie,
   2. brak Dostępu do eBOK-PGU – do 5% czasu w ujęciu miesiąca kalendarzowego, uwzględniając czas występowania awarii krytycznych i czas ich usunięcia, czas przerw technicznych lub okien serwisowych, z zastrzeżeniem, że brak Dostępu do eBOK-PGU może przekroczyć 5% czasu z przyczyn niezależnych od PGU, takich jak:
    1. awaria serwerów DNS zarządzających domenami nadrzędnymi,
    2. awarii zasilania (o zasięgu wojewódzkim),
    3. awaria sieci Internet (dotycząca więcej niż jednej sieci szkieletowej),
    4. czas uruchomienia eBOK-PGU po usunięciu awarii krytycznej – do 6h od chwili usunięcia awarii,
   3. PGU zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji, świadczenia Usług w całości lub części z powodu nieudostępnienia przez Użytkownika danych niezbędnych do Rejestracji lub świadczenia Usług, jeżeli przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usług, właściwości Usługi albo wynika z odrębnych przepisów prawa. Wymagane dane obejmują: dane do Rejestracji, Login, Hasło, adresy elektroniczne, aktualizacje lub zmiany danych Użytkownika. PGU zastrzega sobie - pod wskazanym wyżej rygorem - prawo do żądania od Klienta (także przy Rejestracji) telefonicznego lub pisemnego potwierdzenia kompletności, prawdziwości i aktualności podanych danych jeżeli jest to niezbędne we wskazanych wyżej celach.
   4. Użytkownik (przy Rejestracji także Klient) jest zobowiązany do:
    1. korzystania z eBOK-PGU i/lub Usług we własnym imieniu, a jeżeli dokonuje tego jako reprezentant Klienta/Użytkownika za lub w imieniu Klienta/Użytkownika lub na ich rzecz – do posiadania odpowiedniego umocowania,
    2. zabezpieczenia i ochrony sposobu i wymogów Dostępu (w tym Loginu i Hasła) przed nieupoważnionym dostępem, utrata, zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą,
    3. niezwłocznego zawiadomienia PGU w razie podejrzenia lub wykrycia dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub niedozwolonego korzystania z eBOK-PGU i/lub Usług.
   5. Zakazane jest dostarczenie przez Klienta/Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Niedozwolone jest korzystanie z eBOK-PGU i/lub Usług (także przy Rejestracji) niezgodne z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem, a w szczególności:
    1. popełnianie przestępstw lub wykroczeń lub działania na szkodę PGU lub osób trzecich z wykorzystaniem Rejestracji, eBOK-PGU i/lub Usług
    2. w sposób uniemożliwiający lub zakłócający funkcjonowanie eBOK-PGU, świadczenie Usług lub korzystanie z nich przez innych Użytkowników, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. naruszanie praw, dóbr lub interesów PGU lub osób trzecich (w tym wynikających z Umowy), a także dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub utrwalonych zwyczajów,
    4. posługiwanie się nieprawdziwymi lub wprowadzającymi w błąd danymi, lub cudzymi danymi bez odpowiedniego umocowania,
    5. reprezentowanie Klienta lub Użytkownika (w tym wskazywanie przedstawiciela Klienta) bez należytego umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.
   6. W przypadku uzyskania przez PGU wiadomości o naruszeniu przez Użytkownika pkt IV.6, PGU może zawiadomić o tym Użytkownika oraz zażądać wyjaśnień i/lub niezwłocznego zaprzestania nieuprawnionych działań oraz poinformować o skorzystaniu ze swoich uprawnień.
 5. Zawarcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy o świadczenie Usług
  1. Warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Usług jest Rejestracja. Rejestracja jest skuteczna po potwierdzeniu Rejestracji przez PGU. Potwierdzenie Rejestracji dokonuje się:
   1. wysłaniem przez PGU wiadomości potwierdzającej pocztą elektroniczną na adres elektroniczny do logowania i kontaktu podany przez Klienta podczas Rejestracji – po wprowadzeniu przez Klienta wymaganych danych i ich pozytywnej weryfikacji przez PGU, i b) wysłaniem przez Klienta do PGU odpowiedzi na wiadomość potwierdzającą poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści wiadomości potwierdzającej (wiadomość zwrotna). Konto zostaje założone i przypisane Użytkownikowi po otrzymaniu przez PGU wiadomości zwrotnej (po uprzednim kliknięciu w link).
  2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas trwania Umowy w dniu dokonania skutecznej Rejestracji i wygasa po ustaniu Umowy.
  3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług w każdym czasie bez podania przyczyny. Wypowiedzenie może nastąpić także poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu drogą elektroniczną w eBOK-PGU (na podstronie „Kontakt”).
  4. Konsument, który zawarł Umowę o świadczenie Usług może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od w/w umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od w/w umowy Użytkownik musi poinformować PGU o decyzji o odstąpieniu od w/w umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. pismo wysłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną, drogą elektroniczną poprzez eBOK-PGU na podstronie „Kontakt”). W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną poprzez eBOK-PGU PGU przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od w/w umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu lub poprzez eBOK-PGU na podstronie „Kontakt”, ale nie jest to obowiązkowe. Dla zachowania terminu odstąpienia od w/w umowy wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia przed upływem w/w terminu do odstąpienia.
 6. Tryb składania reklamacji
  1. W przypadku jakichkolwiek uwag, problemów, naruszeń w związku z korzystaniem z eBOK-PGU i/lub ze świadczeniem Usług, Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje można składać drogą elektroniczną poprzez eBOK-PGU (na formularzu na podstronie „Kontakt”), lub pocztą elektroniczną na adres elektroniczny reklamcje@pgu.net.pl.
  2. W reklamacji należy podać numer Klienta, imię i nazwisko/nazwę lub nazwę/firmę Klienta oraz w miarę możliwości przyczynę reklamacji. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona, a Klient zostanie zawiadomiony o stanowisku w jej przedmiocie w formie, w jakiej reklamacja została złożona, w terminie 14 Dni roboczych następujących po dniu otrzymania przez PGU reklamacji.
 7. Postanowienia końcowe.
  1. Klienci/Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do aktualnego Regulaminu na swoje żądanie i nieodpłatnie w eBOK-PGU.
  2. PGU zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli nie wypowiedzieli Umowy o świadczenie Usług w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.
* Regulamin wersja v.1.1